Ochrana osobných údajov

Účel kontaktných formulárov na www.infeenity.sk

Všeobecný kontaktný formulár v sekcii Kontakt je určený pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem o poskytnutie služieb z oblasti finančného sprostredkovania. Kontaktný formulár v sekcii Kontakt je určený pre záujemcov o kariéru finančného sprostredkovateľa. Kontaktné formuláre nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Informácie o spracúvateľovi osobných údajov

V zmysle článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“) je každý spracúvateľ osobných údajov povinný pri získavaní osobných údajov fyzickej osobe (ďalej len ako „dotknutá osoba“) poskytnúť informácie o spracúvaní jej osobných údajov.

Osobné údaje spracúva spoločnosť: inFEEnity s.r.o.

so sídlom: Garbiarska 14A, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

IČO: 51 451 808

Email: infeenity@infeenity.sk

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice., Odd. Sro. , vložka č. 49745/V
 (ďalej len ako „inFEEnity“)

inFEEnity v rámci svojich podnikateľských aktivít spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj v nasledovných prípadoch:

1. za účelom poskytovania služieb finančného sprostredkovania klientom

inFEEnity je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len ako „zákon o sprostredkovaní“) a ďalších osobitných predpisov *.

Dotknutými osobami sú záujemcovia o služby, ktorí inFEEnity kontaktujú prostredníctvom kontaktného formulára na webovom sídle www.infeenity.sk (v sekcii kontakt), telefonicky, písomne alebo osobne, tzn. klienti, zástupcovia klientov, potenciálni klienti a neprofesionálni klienti.

Osobné údaje, ktoré inFEEnity o dotknutých osobách spracúva, sú: titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo (ak je pridelené), dátum narodenia, štátna príslušnosť, informácie z dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie; telefónne číslo, faxové číslo, e-mail, podpis, osobné údaje v rozsahu dokladu preukazujúceho oprávnenie na zastupovanie, (ak ide o zástupcu klienta), údaje o rodinnej situácii (rodinný stav, počet vyživovaných detí…) a finančnej situácii (príjmoch, výdavkoch, úveroch…) a ďalšie údaje v rozsahu splnenia požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom o sprostredkovaní alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktoré sú dohodnuté s inFEEnity.

Osobné údaje o dotknutej osobe môže inFEEnity získať aj nepriamo, tzn. napríklad od zamestnávateľa dotknutej osoby, od finančného sprostredkovateľa dotknutej osoby alebo od rodinného príslušníka dotknutej osoby.

inFEEnity môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby aj za účelom zasielania personalizovaných informácií (servisné e-maily; aktuálne novinky z oblasti úverov, poistenia a investovania a podobné informácie súvisiace s poskytovanými službami), a to na základe oprávneného záujmu inFEEnity a zároveň aj oprávneného záujmu dotknutej osoby. Dotknutá osoba však má právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu jej osobných údajov.

Podľa zákona o sprostredkovaní je inFEEnity oprávnená získavať potrebné osobné údaje od dotknutých osôb aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, avšak ak dotknutá osoba údaje vyžiadané inFEEnity neposkytne, inFEEnity nesmie dotknutej osobe poskytovať služby finančného sprostredkovania.

Odkiaľ a na základe akej požiadavky získame osobné údaje na tieto účely?

Od dotknutej osoby / zákonná požiadavka.

Na základe akých právnych základov spracúvate osobné údaje?

Plnenie zákonnej povinnosti podľa zákona o finančnom sprostredkovaní.

Aká je doba uchovávania Vašich osobných údajov?

10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sa predpokladá, že osobné údaje budú v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu poskytnuté alebo sprístupnené:

– obchodným partnerom inFEEnity ako sú najmä samostatný finančný agent (Finportal, a. s., sídlo: Pribinova 4, Bratislava 811 09, IČO: 45 469 156); spolupracujúci finanční sprostredkovatelia; obchodní partneri, ktorí zabezpečujú podporné služby ako účtovníctvo, IT služby, kuriérske a poštové služby;

– bankám, zdravotným a iným poisťovniam, zaisťovniam,

– doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam,

– dôchodkovým správcovským spoločnostiam,

– stavebným sporiteľniam,

– súdom a orgánom činným v trestnom konaní,

– exekútorom, notárom, advokátom/právnikom,

– kontrolným a iným orgánom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva pre inFEEnity priamo zo zákona alebo zmluvy.

2. za účelom vybavovania žiadostí o prácu (spoluprácu) finančného sprostredkovateľa 

inFEEnity je oprávnený podľa GDPR spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rámci tzv. predzmluvných vzťahov, tzn. aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Dotknutými osobami sú záujemcovia o prácu, resp. spoluprácu, ktorí inFEEnity kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára na webovom sídle www.infeenity.sk (v sekcii Kontakt), telefonicky, písomne alebo osobne.

Osobné údaje, ktoré inFEEnity o dotknutých osobách spracúva, sú v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov, prípadne iných osobných údajov, ktoré dotknutá osoba uvedie v písomnej správe, telefonicky alebo osobne.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia inFEEnity nevie skontaktovať dotknutú osobu a následne posúdiť jej vhodnosť na spoluprácu.

Osobné údaje môžu byť v závislosti od zdroja získania osobných údajov a/alebo v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu poskytnuté alebo sprístupnené ďalším príjemcom, a to najmä:

– finančnému sprostredkovateľovi,

– poskytovateľom IT služieb.

Doba uchovávania osobných údajov: 1 mesiac od obdržania žiadosti o spoluprácu.

3. za účelom nákupu tovarov a služieb od dodávateľov

inFEEnity je podľa GDPR oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb za účelom rokovania o obchodnej spolupráci, uzatvorenia obchodnej zmluvy a plnenia záväzkov zo zmluvy. Taktiež spracúva osobné údaje aj v zmysle plnenia ďalších zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov*.

Dotknutými osobami sú dodávatelia tovarov a služieb, resp. aj ich zamestnanci.

Osobné údaje, ktoré inFEEnity o dotknutých osobách spracúva, sú: titul, meno, priezvisko, podpis, pracovné zaradenie, pracovné telefónne číslo a e-mailová adresa, identifikačné a kontaktné údaje dodávateľa, podpis, údaje na uskutočnenie platby a prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pri plnení obchodných záväzkov.

Osobné údaje zamestnancov dodávateľov môže inFEEnity získať aj nepriamo, tzn. od ich zamestnávateľa.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, avšak ak dotknutá osoba údaje vyžiadané od inFEEnity neposkytne, inFEEnity nemôže s dotknutou osobou nadviazať obchodný vzťah a plniť dohodnuté záväzky a/alebo povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sa predpokladá, že osobné údaje budú v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu poskytnuté alebo sprístupnené:

poskytovateľom IT služieb, poskytovateľovi účtovníckych služieb, banke, daňovému úradu, advokátovi/právnikovi, súdom, kontrolným orgánom a orgánom činnom v trestnom konaní.

Doba uchovávania osobných údajov: účtovné doklady 10 rokov.

4. za účelom vybavovania požiadaviek z úradnej korešpondencie

inFEEnity je podľa GDPR oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, aby si splnil zákonné povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov*.

Dotknutými osobami sú prijímatelia a odosielatelia úradnej korešpondencie.

Osobné údaje, ktoré inFEEnity o dotknutých osobách spracúva, sú: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné údaje spoločnosti alebo inštitúcie, prípadne ďalšie osobné údaje nevyhnutné na vybavenie úradnej korešpondencie.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na to, aby inFEEnity mohol s dotknutou osobou riešiť požiadavky vyplývajúce z úradnej korešpondencie.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté, resp. sprístupnené nasledovným príjemcom: advokát/právnik, poskytovateľ účtovníckych služieb, súdy, kontrolné orgány a orgány činné v trestnom konaní

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle príslušných právnych predpisov a podľa všeobecných premlčacích dôb.

5. za účelom vybavenia podnetov a uplatňovania práv dotknutých osôb

inFEEnity je podľa GDPR oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, aby si splnil zákonné povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov*.

Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré majú otázky ohľadom spracúvania osobných údajov v inFEEnity, alebo si uplatňujú práva dotknutých osôb.

Osobné údaje, ktoré inFEEnity o dotknutých osobách spracúva, sú: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa, identifikačné údaje spoločnosti alebo inštitúcie, prípadne ďalšie osobné údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti dotknutej osoby.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre vybavenie žiadosti dotknutej osoby.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sa predpokladá, že osobné údaje budú alebo môžu byť v závislosti od potreby vybavenia konkrétnej žiadosti poskytnuté alebo sprístupnené: advokátovi/právnikovi, súdom, sprostredkovateľom a príjemcom osobných údajov inFEEnity, poskytovateľom kuriérskych a poštových služieb, orgánom štátnej správy, kontrolným orgánom a orgánom činným v trestnom konaní.

Doba uchovávania osobných údajov: po dobu trvania účelu, na ktorý inFEEnity osobné údaje dotknutej osoby pôvodne získal, a/alebo podľa konkrétnej žiadosti dotknutej osoby (napr. v prípade oprávnenej žiadosti o výmaz osobných údajov sa osobné údaje likvidujú bezodkladne).

6. Ochrana pred legalizáciou príjmov trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: Plnenie povinností a kontrola plnenia týchto povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu.

Aké údaje na tieto účely spracovávame?

identifikačné, kontaktné a platobné údaje, kópie dokladov, informácie o účasti v hre, technologické údaje, údaj či ide o politicky exponovanú osobu, sankcionovanú osobu, údaj o konečnom užívateľovi výhod, údaje o obchode/obchodnej transakcii, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel.

Odkiaľ a na základe akej požiadavky získame osobné údaje na tieto účely?

Od dotknutej osoby, z verejne dostupných zdrojov, z monitorovania obchodného vzťahu a od našich partnerov / zákonná požiadavka.

Na základe akých právnych základov spracúvate osobné údaje?

Plnenie zákonnej povinnosti.

Aká je doba uchovávania Vašich osobných údajov?

Počas poskytovania služby finančného sprostredkovania 5 rokov od začiatku poskytovania služby finančného sprostredkovania alebo vykonania obchodu, pri ktorom bola poskytnutá služba finančného sprostredkovania, resp. aj dlhšie, ak o to požiada osobitný orgán (Finančná spravodajská jednotka).

7. Marketing: Propagácia spoločnosti, jej služieb a ňou poskytovaných produktov, ak nejde o činnosti finančného sprostredkovania vykonávané spoločnosťou v zmysle § 2. ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní.

Aké údaje na tieto účely spracovávame?

Identifikačné a kontaktné údaje, technologické údaje, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel.

Odkiaľ a na základe akej požiadavky získame osobné údaje na tieto účely?

Od dotknutej osoby / poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné / nejde ani o zmluvnú ani o zákonnú požiadavku.

Na základe akých právnych základov spracúvate osobné údaje?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Aká je doba uchovávania Vašich osobných údajov?

3 roky od udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu.

Uplatnenie práv dotknutej osoby

Otázky týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov a žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby je možné smerovať písomne na e-mail: infeenity@infeenity.sk,

písomne alebo osobne na centrále: inFEEnity, s.r.o., Žižkova 6, 04001, Košice.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, inFEEnity môže:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

inFEEnity môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť.

Práva dotknutej osoby

1. právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od inFEEnity potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje. Má právo vedieť najmä aké osobné údaje spracúva a na aký účel, komu ich poskytuje, ako dlho ich uchováva, z akého zdroja ich získal a či ich prenáša do 3. krajín. inFEEnity je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

2. právo na opravu a doplnenie osobných údajov

inFEEnity je povinný bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje alebo doplniť neúplné osobné údaje dotknutej osoby.

3. právo na výmaz osobných údajov

inFEEnity je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak o to dotknutá osoba požiada v prípadoch:

 • ak uplynul účel, na ktorý boli osobné údaje získané,
 • ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 • ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu svojich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody inFEEnity na pokračovanie v ich spracúvaní,
 • dôvodom výmazu je splnenie zákonnej povinnosti alebo medzinárodnej zmluvy SR.

Právo na vymazanie sa neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov zákonnou povinnosťou inFEEnity, alebo spracúvanie je potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, uplatnenie právneho nároku a ak spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, na vedecký alebo štatistický účel alebo na účel historického výskumu.

4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – v prípadoch, ak:

 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania namiesto vymazania údajov,
 • inFEEnity už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane inFEEnity prevažujú nad jeho oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo,  môže inFEEnity spracúvať tieto údaje len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia  právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu (netýka sa uchovávania osobných údajov).

5. právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol inFEEnity, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu spracúvateľovi osobných údajov, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu alebo zmluvy, sú spracúvané  automatizovanými prostriedkami a prenos je technicky možný.

6. Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov:

 • ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu inFEEnity alebo tretej strany.

inFEEnity nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

7. právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na podanie návrhu v prípade:

 • ak inFEEnity nekoná na základe jeho žiadosti o uplatňovanie práv,
 • ak má podozrenie na porušenie ochrany osobných údajov v rámci inFEEnity a pod.

*osobitnými predpismi sú najmä:

 • zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (za účelom sprostredkovania životného a neživotného poistenia)
 • zákon č. 310/1992 Z. z. o stavebnom sporení (za účelom sprostredkovania stavebného sporenia)
 • zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (na účely uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi)
 • zákon č. 650/2004 o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (na účely uzatvárania doplnkového dôchodkového sporenia)
 • zákon č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (na účely sprostredkovania starobného sporenia)
 • zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov